یاسر ماهر شریعتی May 27
در ۳ روز به دنیا نشان دادند که آنها یک صف واحد تحت فرماندهی واحد و نمونه ای از و فرمان‌برداری اند. هیچ کسی ثابت کرده نمی‌تواند که طالبان در ۳ روز آتش بس در سراسر کشور حتی یک مرمی را به طرف دشمن انداخت کرده باشند.