سیدیاسین حسینی Sep 14
الان از حیاط چیدم.بفرمایید. تا چاقو زدم دو نیم شد.