ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 18 May 17
ಝಾಕಿರ್ ನಾಯ್ಕ್ ರ ಶಾಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಇವರ ಮಾಲಕತ್ವ