امیر وحید 18 Apr 18
(با مایع دستشویی بخونین) خر خر, خر از همه رنگ.. , ای خر چند رنگ.. (دوست دارم هشتگ بی ربط بزنم به پست 😳😳)