Tna Mar 19
از صبح فک میکردم بهتره جای اینکه با فکر نبودن بابام حال خودمو اطرافیانمو خراب کنم، به بابای دخترم فکر کنمو عشق کنم؛ تا اینکه الان کلیپ روز پدر رو دیدم، ۹۰درصد سوالاشو من بلد بودم❤ روزت مبارک