KitchenTachikichi 27 Oct 12
ブログを更新しました。 「【kitchen tachikichi 旬熟成】 オープンから約一ヶ月」→