Salam Watandar Sep 12
بیش از 2000 افغانی، ، و دیگر جهانی اشتراک کردهاند که از این میان، 200 شرکت افغانی، 1200 شرکت و هندی و بیش از 100 شرکت میباشند.