ابرنواختر Dec 11
کاش بدونه اینبار پیام بده همون کوپن های رایگان سالگرد افتتاحیه رو به قید قرعه شیاف میکنم تو ماتحتشون