ಮೇಘರಾಜ್27 Mar 31
( ರನ್ನು ಕುರಿತು) :- ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬಾರದು.!! ರೀ ನಿಖಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರದ ತಪ್ಪುನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಂಗಾ‌.?? " ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ " ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ ಪಕ್ಕ.!! ನಿಖಿಲ್ ನಾಮಪತ್ರ ಹೊಗೆನೆ.!!