فراری Apr 21
من تا چند وقت پیش شکلات خارجی میخریدم، تا چند وقت پیش امتحانی گرفتم، واقعا از خیلی از شکلات‌های خارجی بهتره