shimadehgkan Feb 13
مریم رجوی آری،ما هزار بار سرکوب و قتل‌عام شدیم ، اما هزار بار از خاکستر خود برخاستیم . و آخرین ما که در راه است آخرین روز عمر ننگین رژیم را رقم خواهد زد! . -فعالیتهای کانونهای شورشی مجاهد خلق: ۲۳بهمن۹۸ وگرامیداشت یاد شهدای قیام آزاده در برابر کاخ سفید