محمدباقر حقانی‌فضل Aug 24
فقط قوه قضائیه! مثلاً رو می‌گیره، شش سال بعد این شکلی تحویل می‌ده.