شقایق اشک‌ریز Apr 29
: «بعضی از رسانه‌‌ها شهامت برداشتن نقاب‌شان را ندارند» شبیه به سردبیری که پافشاری دارد برای بازگشت امیر و علی‌منصور اما یحیی و دایی را زنگ خطر برای پرسپولیس‌ش می‌داند. وامصیبت‌ها سر می‌داد از ارقام کی‌روش و اما افشای قرارداد دو میلیونی دلاری را خیانت می‌داند.