☠سامانِ مَخوف☠ Feb 11
خیلی دورخیز کنه و شتاب بگیره و همت کنه از چس سرخ آسیا میشه ! اگه اینا طوفان سرخ آسیان منم خبیب نورماگومدوفم🤣🤣🤣🤣