Χοδαδάδιος Ρεζαχανίδης 🇮🇸🇪🇺 Jan 1
Great list, but still, this “Ancient History” is all focused on Med. world! Where is the rest of the ancient world?