Sara International Travel Feb 14
๐˜ž๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜”๐˜ถ๐˜ด๐˜ญ๐˜ช๐˜ฎ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ฌ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ข๐˜บ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜๐˜ด๐˜ญ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ด, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ค๐˜ฉ.