⁦🇵🇸⁩سجاد مقید⁦⁦🇮🇷⁩ Jan 5
از خون جوانان وطن لاله دمیده از ماتم سرو قدشان سرو خمیده در سایۀ گل بلبل ازین غصه خزیده گل نیز چو من در غمشان جامه دریده خوابند «وکیلان» و خرابند «وزیران» بردند به سرقت همه سیم و زر ایران ما را نگذارند به یک خانۀ ویران یا رب بستان داد ز