بَچِه کارِگَر Dec 26
🔴🔴🔴 گفت تو چالش سکوت دهن ری استارتی ها سرویسِ و قراره امتحان پس بدن امروز فضای توییتر اینو به من ثابت کرد