فرياد در خفا May 20
⭕️سلام بلند به اون ابلهى دارم كه ميگفت ميدم رئيسى قاتل نياد😁 🔻سه تاشون رئيسي و روحانى و قاليباف اومدن و تو بلاهت خود را ببين 🤣 🔻براى عبرت از تاريخ به دوران مشروطه نمخواد برگرديد همين چند سال پيش خودش عبرته😂