رضا اميدوار تجريشى Mar 30
وزير تعاون و كار و رفاه امور اجتماعي دكتر شريعتمداري : منظور از جوانگرايي يعني انتصاب جوان شايسته و همسو با