ಪ್ರಜಾವಾಣಿ | Prajavani 25 Jan 19
'ಗಣಿಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು' -ಸಚಿವ ಈ.ತುಕಾರಾಂ