شاقول Sep 17
Replying to @rekashef
وای بروزی که خودرو سازی خصوصی بشه، رانت و فساد تمام مملکت رو خواهد گرفت، لابی گری و رشوه برای بستن مرزها به اسم حمایت از کارگر و تولید ملی و تولید اشغال ترین مصنوع بشر و پس رفت در تکنولوژی نتیجه خصوصی سازی خواهد بود بدون شک.