PEMB Barcelona Apr 10
Existeix problemàtica pel que fa a accés, preu, emancipació (joves), reclusió per falta de rehabilitació (gent gran)...’, (),‘Cal una combinació de política estratègica i social. Ampliar el parc d’ però no només construint, calen alternatives'