Nikodem Bernaciak Mar 19
Program (s. 82) już od 2016 zakłada wprowadzenie bonu oświatowego i tworzenie szkół przez „oddolne, konserwatywne stowarzyszenia rodziców i nauczycieli. Dążenie w tym kierunku jest zgodne z narodową i katolicką zasadą pomocniczości państwa”