من مسعودتونم Feb 12
! این کار مسعود سود یا زیانی تولید نمی‌کند، یا نیست، فقط بی‌دلیل است، . مثل او. مثل خود او!