Sayed Mahdi Dezfouli 31 Jan 18
اسفند 57 در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونی طی سخنانی که خبر آن در شماره 20 اسفند 1357 منتشر می شود می گویند : یعنی حجاب وقار، حجاب شخصیت، ساخته من و و این‌ها هم نیست، نص صریح است. آیه حجاب برای شخصیت دادن به زنان است... .