مرسانا Dec 2
دلم را کہ غم میگیرد ناخودآگـاه نگاهم فقط بہ سمتِ شماست ... وقتی شما پنـاهِ هستی کہ پناه عالمیان است، بہ کہ تکیہ کنم جز شما!؟؟