میثم مهرپور May 28
واگذاری بدون نه تنها خصوصی سازی نیست و فایده ای ندارد بلکه می تواند مضر هم باشد. مالکیت و مدیریت باید متناسب با هم باشند وگرنه بی انگیزگی مدیرانی که ذی نفع یانماینده ذی نفعان نیستند اقتصاد را به ورطه نابودی می کشاند. نتیجه این بی انگیزگی کاهش است.