ال چه 1 Aug 16
تنها دلیلی که اینستاگرامو گذاشتم کنار جواد بازیهای بود