مهزیار خاکی Jan 12
بابا شما که عرضه برنامه‌سازی ندارید! رو بدید دست ، چهارتا جواب حسابی به این شبکه های دروغ‌پراکنِ ضدانقلاب بده....