mahmoodgholami 24 May 18
جمعه 4 خرداد 97 ماموران پاسگاه از توابع لیردف به سمت خودرو سوخت بر سنگ پراکنی کردند که در اثر اصابت سنگ به سر راننده، خودرو واژگون شد راننده «رامین گرگیج » و شاگرد خودرو «راشد بلوچ» 25 ساله کشته شدند