خانمیری Mar 30
امروز با اینکه هجمه های زیادی که به جمهوری اسلامی ایران چه از نظر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظامی و غیره از طرف دشمن غربی وارد می شود باز ما به این نظام مقدس هست