Kabul Press Aug 16
تصاویر گلوله باری نیروهای دولتی بسوی مردم در تپه صبح امروز وقتی عده ای از مردم برای آماده سازی مقبره شهدای دانایی در تپه‌ ای نزدیک فاز چهارم شهرک سبز رفتند٬ یک عده از نیروهای نظامی که لباس ارتش به تن...