Kabul Press Aug 15
هر جنایتی که قبایل وحشی و بدوی علیه غیر افغان ها انجام می دهند، غیر افغان ها را بیشتر از پیش به این نتیجه می رسانند که زندگی با قبایل وحشی غیر ممکن است و باید راه خود را از آنان جدا کنند. جنایات هر روزه ی قبایل بدوی...