Kabul Press Aug 14
قبایل پشتون اکنون کانون اصلی زاد و ولد تروریست در منطقه ی ما و یکی از کانون های اصلی تروریست پروری در جهان می باشد. زاد و ولد تروریسم در میان قبایل پشتون دو سوی مرز و بازار داغ کشت و کار و قاچاق مواد مخدر، تاکنون صدها هزار تن را...