Kabul Press Aug 5
به اصطلاح رهبران غیر پشتون در دامان دزدان درانی، آیا آنان دوباره بانک رای برای درانی ها خواهند شد؟ آيا بازی خونین درانی و غلجایی همچنان ادامه خواهد داشت و آیا غیر پشتون ها همچنان به به اصطلاح سران پشتون اعتماد خواهند...