J.lluís Farrero Nov 29
Agraim la visita, però sobretot el suport i la defensa que porten fent la Hble Con. i d’ un dels motors de la i la comarca , molt temps d’ esforç i treball, però recollim fruits gràcies consellera !