Twitter | Search | |
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈
Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Tutkimukseen valittiin laadullinen lähestymistapa, koska siinä haluttiin selvittää koulun monikulttuurisuutta kuvailevia arkipäivän kokemuksia ja käsityksiä.
Reply Retweet Like More
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
Mun omaa tekstiä. Ei liity mitenkään henkilöiden ja :ihin.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
Naurattaa: : Teemahaastattelurunkoa ennalta suunniteltaessa tutkijan oli otettava kohdejoukon heterogeenisuus huomioon. : Haastattelurunkoa ennalta suunniteltaessa tutkijana oli otettava kohdejoukon homogeenisuus huomioon.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Koehaastatteluissa, jotka suoritettiin etukäteen tutkimuksen kohdeluokan kahdella oppilaalla, ilmeni, että haastattelukysymykset, joihin oli mahdollista vastata lyhyin kyllä tai ei –vastauksin, olivat kuvailevia kysymyksiä huomattavasti helpompia ymmärtää.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Koehaastattelun suoritin ystävilleni ja ilmeni, että haastattelukysymykset, joihin oli mahdollista vastata lyhyin kyllä tai ei –vastauksin, olivat kuvailevia kysymyksiä huomattavasti helpompia ymmärtää.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Tästä syystä tutkimuksen kohteeksi haluttiin valita koulu, jossa monikulttuurisuus on osa jokapäiväistä koulutyötä ja jossa kulttuurien välinen vuorovaikutus otetaan huomioon kasvatusta ja opetusta suunniteltaessa.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Tästä syystä tutkimuksen kohteeksi halusin valita koulun, jossa monikulttuurisuus on osa jokapäiväistä koulutyötä ja jossa kulttuurienvälinen vuorovaikutus otetaan huomioon kasvatusta ja opetusta suunniteltaessa.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Haastattelutilanteista pyrittiin luomaan mahdollisimman luontevia ja keskustelunomaisia. Haastateltaville selitettiin keskustelun olevan luottamuksellinen.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Haastattelutilanteista pyrin luomaan mahdollisimman luontevia ja keskustelunomaisia. Haastateltaville selitin keskustelun olevan luottamuksellinen.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Haastattelut nauhoitettiin ja sittemmin purettiin kirjoitetuksi tekstiksi. : Nauhoitin haastattelut ja sittemmin purin ne kirjoitetuksi tekstiksi.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Teemoittelussa jouduttiin käyttämään apuna tutkijan omaa tulkintaa, koska tutkittavien vastausten painotukset olivat hyvin erilaisia. : Teemoittelussa käytin apuna omaa tulkintaani, koska tutkittavien vastausten painotukset olivat kuitenkin hieman erilaisia.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Tulkintaa selventämään haluttiinkin nostaa esille joitain tyypillisiä esimerkkejä haastateltavien vastauksista. : Tulkintaa selventämään halusinkin nostaa esille joitain tyypillisiä esimerkkejä haastateltavien vastauksista.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
S: Tutkimustulosten perusteella maahanmuuttajien integraatiossa oli suurimpana ongelmana oppilaiden kielitaidon puutteesta johtuvat ongelmat H:Tutkimustulosten perusteella maahanmuuttajien opettamisessa suurimpana ongelmana oli oppilaiden kielitaidon puutteesta johtuvat ongelmat.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Vaikka kielitaidon puutteet otettiin huomioon erilaisin monipuolisin opetusjärjestelyin, kuten tehtävien kieliasun helpottaminen ja kertaaminen suomenkielen tunneilla, ilmeni oppilailla vaikeuksia varsinkin lukuaineiden suorittamisessa
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
H: Kielitaidon puutteet otettiin huomioon erilaisin monipuolisin opetusjärjestelyin, kuten tehtävien kieliasun helpottamisella, antamalla oman kielen opetusta, --- ja kertaamisella suomenkielen tunneilla, ilmeni oppilailla vaikeuksia varsinkin lukuaineiden suorittamisessa.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Heidät otettiin vastaan omina persooninaan, etnisine taustoineen. : Maahanmuuttajat otettiin vastaan omina persooninaan, etnisine taustoineen.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Monikulttuurinen kasvatus ja opetus on kasvatuksen alueella vielä uusi tutkimuskohde ja sen sisältö varsin kirjava. : Monikulttuurinen kasvatus ja opetus ovat kasvatuksen sisältö varsin kirjava. (sic)
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
: Tästä johtuen ilmiötä oli mielenkiintoista lähestyä induktiivisesti, välttäen kysymysten tarkkaa etukäteen rajaamista. : Tästä johtuen ilmiötä oli mielenkiintoista lähestyä induktiivisesti, välttäen kysymysten tarkkaa etukäteen rajaamista.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @uniofjyvaskyla
En pysty jatkamaan. Arvaukseni on, että plagiontiprosentti on lähempänä sataa kuin kolmeakymmentä. Plagiointia selkeästi myös silloin, kun lähde merkitty. Myös tuloksissa plagiointia. Pyyhkeitä :lle, huonosti tarkastettu kahteen kertaan.
Reply Retweet Like
Janette 🇫🇮🇪🇺🏳️‍🌈 12 May 18
Replying to @jiijanette
<—- Tämä oli sarkasmia, en vielä tiennyt tekeväni ketjua tästä aiheesta.
Reply Retweet Like