Twitter | Search | |
Janette
Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Tutkimukseen valittiin laadullinen lähestymistapa, koska siinä haluttiin selvittää koulun monikulttuurisuutta kuvailevia arkipäivän kokemuksia ja käsityksiä.
Reply Retweet Like More
Janette May 12
Replying to @jiijanette
Mun omaa tekstiä. Ei liity mitenkään henkilöiden ja :ihin.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
Naurattaa: : Teemahaastattelurunkoa ennalta suunniteltaessa tutkijan oli otettava kohdejoukon heterogeenisuus huomioon. : Haastattelurunkoa ennalta suunniteltaessa tutkijana oli otettava kohdejoukon homogeenisuus huomioon.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Koehaastatteluissa, jotka suoritettiin etukäteen tutkimuksen kohdeluokan kahdella oppilaalla, ilmeni, että haastattelukysymykset, joihin oli mahdollista vastata lyhyin kyllä tai ei –vastauksin, olivat kuvailevia kysymyksiä huomattavasti helpompia ymmärtää.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Koehaastattelun suoritin ystävilleni ja ilmeni, että haastattelukysymykset, joihin oli mahdollista vastata lyhyin kyllä tai ei –vastauksin, olivat kuvailevia kysymyksiä huomattavasti helpompia ymmärtää.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Tästä syystä tutkimuksen kohteeksi haluttiin valita koulu, jossa monikulttuurisuus on osa jokapäiväistä koulutyötä ja jossa kulttuurien välinen vuorovaikutus otetaan huomioon kasvatusta ja opetusta suunniteltaessa.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Tästä syystä tutkimuksen kohteeksi halusin valita koulun, jossa monikulttuurisuus on osa jokapäiväistä koulutyötä ja jossa kulttuurienvälinen vuorovaikutus otetaan huomioon kasvatusta ja opetusta suunniteltaessa.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Haastattelutilanteista pyrittiin luomaan mahdollisimman luontevia ja keskustelunomaisia. Haastateltaville selitettiin keskustelun olevan luottamuksellinen.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Haastattelutilanteista pyrin luomaan mahdollisimman luontevia ja keskustelunomaisia. Haastateltaville selitin keskustelun olevan luottamuksellinen.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Haastattelut nauhoitettiin ja sittemmin purettiin kirjoitetuksi tekstiksi. : Nauhoitin haastattelut ja sittemmin purin ne kirjoitetuksi tekstiksi.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Teemoittelussa jouduttiin käyttämään apuna tutkijan omaa tulkintaa, koska tutkittavien vastausten painotukset olivat hyvin erilaisia. : Teemoittelussa käytin apuna omaa tulkintaani, koska tutkittavien vastausten painotukset olivat kuitenkin hieman erilaisia.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Tulkintaa selventämään haluttiinkin nostaa esille joitain tyypillisiä esimerkkejä haastateltavien vastauksista. : Tulkintaa selventämään halusinkin nostaa esille joitain tyypillisiä esimerkkejä haastateltavien vastauksista.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
S: Tutkimustulosten perusteella maahanmuuttajien integraatiossa oli suurimpana ongelmana oppilaiden kielitaidon puutteesta johtuvat ongelmat H:Tutkimustulosten perusteella maahanmuuttajien opettamisessa suurimpana ongelmana oli oppilaiden kielitaidon puutteesta johtuvat ongelmat.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Vaikka kielitaidon puutteet otettiin huomioon erilaisin monipuolisin opetusjärjestelyin, kuten tehtävien kieliasun helpottaminen ja kertaaminen suomenkielen tunneilla, ilmeni oppilailla vaikeuksia varsinkin lukuaineiden suorittamisessa
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
H: Kielitaidon puutteet otettiin huomioon erilaisin monipuolisin opetusjärjestelyin, kuten tehtävien kieliasun helpottamisella, antamalla oman kielen opetusta, --- ja kertaamisella suomenkielen tunneilla, ilmeni oppilailla vaikeuksia varsinkin lukuaineiden suorittamisessa.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Heidät otettiin vastaan omina persooninaan, etnisine taustoineen. : Maahanmuuttajat otettiin vastaan omina persooninaan, etnisine taustoineen.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Monikulttuurinen kasvatus ja opetus on kasvatuksen alueella vielä uusi tutkimuskohde ja sen sisältö varsin kirjava. : Monikulttuurinen kasvatus ja opetus ovat kasvatuksen sisältö varsin kirjava. (sic)
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
: Tästä johtuen ilmiötä oli mielenkiintoista lähestyä induktiivisesti, välttäen kysymysten tarkkaa etukäteen rajaamista. : Tästä johtuen ilmiötä oli mielenkiintoista lähestyä induktiivisesti, välttäen kysymysten tarkkaa etukäteen rajaamista.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @uniofjyvaskyla
En pysty jatkamaan. Arvaukseni on, että plagiontiprosentti on lähempänä sataa kuin kolmeakymmentä. Plagiointia selkeästi myös silloin, kun lähde merkitty. Myös tuloksissa plagiointia. Pyyhkeitä :lle, huonosti tarkastettu kahteen kertaan.
Reply Retweet Like
Janette May 12
Replying to @jiijanette
<—- Tämä oli sarkasmia, en vielä tiennyt tekeväni ketjua tästä aiheesta.
Reply Retweet Like