جهانِ بهاری Jun 18
Replying to @dr_a_ganji
و ایضاً منتخب واقعی و حداکثری مردم ایران بود که به دست و به نام در ۹۶ خودش و در ۹۲ جریانش را زده شد و روشنفکر دینی ما خوشحال بود که بصیرت دارد. البته که پرچمداران دموکراسی غربی نیز دوشادوش شما بودند.