JDS Irshad Bhadrapur 29 Apr 18
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಕಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರ್ವಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವೋಟು ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರವಿ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ