مرد دیوانه 🇮🇷 Apr 4
خسته ، خسته ، خسته اما هنوز تمام توانشون رو گذاشتن برای خدمت به مردم ولی هنوز یه عده دور جون جمع ریختن تو خیابون که خالی کنن . هر ابتلا و مرگی اتفاق بیوفته ، آقای قوه قضاییه لطفا با این جماعت نفهم برخورد کن ‌.