حسین بی پناهی 🇩🇪🛵 Oct 14
از دو رنگی ماست این همه رنگ ورنه یک رنگ بیش نیست مدام