skylark kakako Oct 23
今は雨が降っているけど 今日は晴れるんだって。 それに明日も。