Twitter | Search | |
Search Refresh
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน Nov 1
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน Nov 10
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สศก. พร้อมด้วย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ ประชุมเตรียมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สศท.10 จ.ราชบุรี
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน 3h
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมชี้แจงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติ ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน 4h
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Reply Retweet Like
สำนักข่าว ThaiQuote Apr 2
สศก. คาด ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ภาคตะวันออก ปี 62 ผลผลิตรวม 8.8 แสนตัน เพิ่มขึ้น 33% .
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน Oct 31
ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน Nov 10
📌📌ข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2562 📌📌
Reply Retweet Like
Matichon Online Feb 25
สศก.เปิดผลผลิตสับปะรดปี62 คาดลดลงจากปี 61 เกือบแสนตัน .
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน Nov 14
📣📣ติดตามรับชมการสัมภาษณ์ ( นาทีที่ 22.05 เป็นต้นไป ) 💚💚ท่านระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สศก. 📺📺ในรายการ NBT มีคำตอบ ประเด็น “การบูรณาการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามภารกิจของกระทรวงเกษตรฯ”
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน Nov 18
📣📣รับฟังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ นาทีที่ 6.52 เป็นต้นไป 👦👦นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 💚💚เรื่อง : สหรัฐฯตัด GSP ไม่กระทบสินค้าเกษตร พร้อมสนับสนุนพืชโกโก้ และ กล้วยไม้ สร้างโอกาสจากการคืนสิทธิ
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน Nov 14
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน Nov 13
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตรจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สศก.
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน Nov 11
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สศก. ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จ.กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน Nov 10
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะตรวจราชการ ณ ลานวัฒนธรรม วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เข้า พบปะเกษตรกรพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องการดูแลพี่น้องเกษตรกร
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน Nov 10
วันที่ 11 พฤศิกายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกับ นายประภัตร โพธสุธน ณ. กลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยรมช. ให้ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีสุพรรณ ให้เป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
Reply Retweet Like
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน Oct 31
💚💚มะม่วงน้ำดอกไม้ ส้มโอ พืชทางเลือกทดแทนนาข้าวไม่เหมาะสม จ.เพชรบูรณ์
Reply Retweet Like