Twitter | Search | |
Search Refresh
🇮🇷 Farhad Dec 29
:باز شماری آرا وقت زیادی میگرفت و امکان بازشماری کل آرا وجود نداشت سوال: چگونه شمارش آرا از ساعت ۱۲شب۲۲خرداد تا ۸صبح۲۳خرداد انجام شد و نتیجه قطعی اعلام شد؟
Reply Retweet Like
🇮🇷 Farhad Aug 31
دولت فاسد بهار عکس باهمان لبخندهمیشگی و محبوبتر ازدیروزکه خبراز رضایت اواز انتخاب مسیرش که همان درکنارمردم بودن است راکنار یکی ازعاملین اصلی و قرارداده امروزظالم به خواست خدا با رسوا شدنش تاوان خیانت به مردم راپس میدهد
Reply Retweet Like
🇮🇷 Farhad 11 Jun 18
، هرگز خیانت و حامیانش رافراموش نخواهدکرد امروزبعدازگذشت۹سال از فرزندان یک به یک درحال تقاص پس دادن هستند. افرادی که به مردم کردن امروز در تلاشا تا اندکی آبرو گدایی کنند.
Reply Retweet Like