حنا Jul 19
من بھ چشمم گفتھ بودم من را لو ندھ این روانے بے اجازھ با تو صحبت میڪند!🙁