Gili Cohen May 21
Replying to @Elidana17
הייתה העברה ב2007. בזמן ממשלת אולמרט - אותה ביקר נתניהו בצילום מסך שהעברתי. הייתה העברה גם ב2016. בזמן ממשלת נתניהו. וכעת שוב, ב2019.