«غیورغالب» May 31
«» خدمت او ، روا او نا روا د خلکو په نظر کې یو شان کوي. هغه کسان باید له سرو او سپينو سره وتلل شي، چې د زور او قوت یا د مال او دولت په خاوندانو پسې نه وي روان، بلکې په او پسې درومي او څرګندوي. (د استاد نثری کلیات۲۳۵مخ)