Freedom Messenger Jan 13
⭕️ مردم با اتحاد خود بە جهانیان نشان دادند کە فاسد را نمی خواهند روزنامه Heute : خشم در عليه رژيم آخوندی این روزنامە همچنین نوشتە کە "علیه رهبری فاسد خود تظاهرات می کنند و خواهان استعفای رهبر ملا آیت الله علی هستند.