Twitter | Search | |
Mark Drakeford
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
6,903
Tweets
490
Following
47,339
Followers
Tweets
Mark Drakeford 10h
Replying to @fmwales
The Prime Minister says the Northern Ireland backstop is anti-democratic yet he has no democratic mandate for taking the UK out of the EU without a deal. This is hypocrisy of the highest degree.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 10h
Replying to @fmwales
The EU has repeatedly refused to reopen negotiations on the Northern Ireland backstop, which was painstakingly hammered out with Theresa May and which is unacceptable not to a majority in Parliament but to the hardline eurosceptics who form the Government.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 10h
No-one should be fooled: this is not a serious effort to find a solution to the crisis which threatens to overwhelm us but an attempt to scapegoat the EU.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 10h
Replying to @fmwales
Mae Prif Weinidog y DU yn dweud bod backstop Gogledd Iwerddon yn annemocrataidd, ond eto nid oes ganddo fandad democrataidd dros lusgo’r DU allan o’r Undeb Ewropeaidd heb gytundeb. Dyma ragrith o’r radd flaenaf.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 10h
Replying to @fmwales
Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi dweud dro ar ôl tro nad yw’n barod i ailddechrau trafod backstop Gogledd Iwerddon, a negodwyd mor drylwyr gyda Theresa May ac sy’n annerbyniol nid i’r mwyafrif yn y Senedd ond i wrthwynebwyr pybyr Ewrop sy’n ffurfio’r Llywodraeth yn San Steffan.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 10h
Peidiwch â chael eich twyllo: dydy hyn ddim yn ymgais o ddifri i ddod o hyd i ateb i’r argyfwng sy’n bygwth ein llethu, ond yn hytrach mae’n ymgais i daflu bai ar yr Undeb Ewropeaidd.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 19
One of the greatest pleasures of being First Minister is meeting the exceptional people who make significant contributions to communities here in Wales. This is the 7th year of the designed to acknowledge those people. Please get voting!
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 19
Un o'r pleserau mwyaf o fod yn Brif Weinidog yw cael y cyfle i gwrdd â phobl eithriadol o bob cwr o'r wlad sy'n cyfrannu'n sylweddol i'w cymunedau. Dyma yw 7fed flwyddyn y sydd yn gydnabod y bobl wych yma yng Nghymru. Dewch i bleidleisio!
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 15
Diwrnod annibyniaeth hapus. Anrhydedd i fynychu dathliad mor wych heddiw.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 15
Happy Independence Day. Honoured to attend such a fantastic celebration today.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 15
Well done to all the students receiving their today, and to all the teachers and parents who've supported them along the way. Your hard work has paid off! I wish you all the best for the future
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 15
Llongyfarchiadau enfawr i'r holl fyfyrwyr sy'n derbyn eu canlyniadau heddiw, ac i'r holl athrawon a rhieni sydd wedi eu cefnogi ar hyd y ffordd. Mae eich gwaith caled wedi talu ar ei ganfed! Dymuniadau gorau i chi gyd am y dyfodol
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 14
Pob lwc i bawb sy’n derbyn eu canlyniadau Safon Uwch heddiw. Mae help ar gael i unrhyw un sy’n ansicr o beth i neud nesaf.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 14
Best of luck to everyone picking up their A level results today. There’s plenty of help & advice available for anyone unsure of what to do next.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 14
Thanks to all who took the time to chat to me & at the fantastic today. It was a chance for us to reaffirm our commitment to do everything we can to secure a strong future for our farmers & rural communities.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 14
Diolch i bawb a roddodd eu hamser i sgwrsio â mi a yn y heddiw Roedd yn gyfle i ni ailddatgan ein hymrwymiad i wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau dyfodol cryf i'n ffermwyr a’n cymunedau gwledig.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 14
Wales’ Pakistani community is an important and valued part of Welsh society, and I wish everyone here, and around the world, who is celebrating a very happy Independence Day
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 14
Mae cymuned Pacistanaidd Cymru yn rhan bwysig a gwerthfawr o'n gymdeithasau, a hoffwn ddymuno diwrnod annibyniaeth hapus i bawb sy’n dathlu yma, ac o amgylch y byd.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 13
Wonderful visit to with and today. This stunning landscape & its rich natural environment reminds us why we need to take urgent action to tackle the . We must protect our planet
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Aug 13
Ymweliad arbennig ag efo a heddiw. Mae’r dirwedd odidog hon a’i hamgylchedd naturiol cyfoethog yn ein hatgoffa pam fod angen i ni weithredu ar frys i fynd i'r afael â'r . Mae'n rhaid i ni ddiogelu ein planed.
Reply Retweet Like